Cách hạch toán giảm giá hàng mua bên mua và bên bán

Giảm giá hàng mua là khoản giảm trừ khi mua sản phẩm, hàng hóa được bên bán giảm giá.

Hạch toán giảm giá hàng mua
Hạch toán giảm giá hàng mua

1. TH trên hóa đơn là giá đã giảm hoặc ghi vào hóa đơn cuối cùng

TH trên hóa đơn là giá đã giảm hoặc ghi vào hóa đơn cuối cùng cùng bên mua hạch toán như sau:

Nợ TK 156: Giá mua đã giảm chưa VAT

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331: Tổng số tiền thanh toán

>> Xem thêm: Cách hạch toán quà tặng khách hàng

Đối với bên bán sẽ hạch toán khác nhau cho 2 TH:

TH trên hóa đơn là giá đã giảm, bên bán ghi:

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng phải thu

Có TK 511: Doanh thu đã giảm chưa

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

TH ghi giảm giá vào hóa đơn cuối cùng, bên bán ghi:

Nợ TK 131: Tổng phải thu

Nợ TK 532: Giảm giá hàng bán (Chi tiết 5213 theo QĐ số 48)

Có TK 511: Doanh thu chưa giảm

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

2. Hạch toán giảm giá hàng mua TH bên mua lập riêng hóa đơn điều chỉnh

Hạch toán giảm giá hàng mua trong TH bên mua lập riêng hóa đơn điều chỉnh, bên mua hạch toán như sau:

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng khoản chiết khấu được nhận

Có TK 156: Giá mua được giảm giá

Có TK 1331: Khoản thế GTGT khấu trừ được giảm

TH này bên bán hạch toán như sau:

Nợ TK 532: Giảm giá hàng bán (Theo giá bán chưa tính thuế VAT)

Nợ TK 3331: Thuế VAT của hàng bán phải giảm

Có các TK 111, 112, 131, v.v.

Tham khảo: Thông tư 200/2014/TT_BTC

>> Hướng dẫn thao tác trên Misa:

Giảm giá hàng mua Misa

Để lại bình luận